Działalność

Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie Członków. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością głosów.

Zarząd Towarzystwa składa się z 7 członków i 2 zastępców.

Na fundusze Towarzystwa składają się wpływy ze składek członkowskich, dotacje, zapisy i darowizny. 

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

Cele statutowe Towarzystwo realizuje poprzez:

• organizowanie spotkań na wystawach, wykładów, odczytów i pokazów dzieł sztuki;

• współpracę z instytucjami i stowarzyszeniami o pokrewnych celach i zainteresowaniach;

• pozyskiwanie przedmiotów o wartości zabytkowej i artystycznej oraz przekazywanie ich jako eksponatów wzbogacających zbiory MNP w formie darowizny;

• pozyskiwanie dotacji i darowizn finansowych przeznaczanych na wsparcie działalności wystawienniczej i wydawniczej pracowników MNP oraz współpracę przy organizowaniu konferencji naukowych;

• organizowanie wycieczek pogłębiających wiedzę o zabytkach i zbiorach muzealnych, w tym corocznej wycieczki objazdowej po Wielkopolsce.