pois.gov.pl

Rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego w Rogalinie. II etap

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytetu XI Działania 11.1

Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym.

W wyniku inwestycji został zakończony program kompleksowej rewaloryzacji i modernizacji zabytkowych budynków i historycznych wnętrz, dzięki czemu po wielu latach w całości udostępniony został zwiedzającym jeden z najpiękniejszych polskich zabytków. 

W ramach projektu:

wykonano prace remontowe i modernizacyjne obejmujące: korpus główny (kontynuacja), skrzydło południowe i północne pałacu, stajnię, powozownię, dawny czworak dworski, galerię malarstwa, dawną drewutnię (dotychczas błędnie zwaną ujeżdżalnią), małą architekturę oraz ogrodzenie terenu

odtworzono historyczny charakter wnętrz korpusu głównego oraz części pomieszczeń skrzydła południowego pałacu, urządzono je jako ekspozycję muzealną i udostępniono do zwiedzania 

przywrócono pierwotny kształt architektoniczno-przestrzenny zespołu pałacowo-parkowego 

wykonano rekonstrukcję nawierzchni dziedzińca

wymieniono i rozszerzono zewnętrzną sieć wodną i kanalizacyjną

utworzono Muzeum Dziecięce w odrestaurowanych w I etapie pomieszczeniach przyziemia korpusu głównego oraz przygotowano ekspozycję dla osób niedowidzących i niewidomych

przystosowano obiekt dla osób niepełnosprawnych (kontynuacja)

wyposażono obiekt w sieć informatyczną i system informacyjny dla zwiedzających

uruchomiono portal internetowy realizujący szeroko rozumianą funkcję promocyjno-edukacyjną

Zrealizowany program, który oparty został o analizę dziejów rezydencji i zachodzących w niej przemian, podkreśla treści historyczne i artystyczne, które stanowią o indywidualności i niepowtarzalnej atmosferze pałacu.

Program odpowiada również wymogom nowoczesnego muzealnictwa, uwzględniając wielorakie funkcje, jakie powinno spełniać muzeum rezydencjonalne oddalone od ośrodka miejskiego, a więc muzeum z ciekawą ekspozycją i bogatą ofertą edukacyjną skierowaną do szerokich grup społeczeństwa, obiektu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych, z zapleczem konferencyjnym i nowoczesną infrastrukturą.

Założeniem programu było bowiem nie tylko sfinalizowanie procesu rewaloryzacji zabytkowych budynków i odtwarzania historycznych wnętrz zespołu pałacowo-parkowego oraz modernizacji jego infrastruktury, ale również uczynienie go nowoczesną placówką muzealną przyjazną możliwie najszerszemu kręgowi odbiorców.

W programie uwzględniono utworzenie wirtualnego muzeum i innych form udostępniania zbiorów z wykorzystaniem możliwości oferowanych przez urządzenia cyfrowe oraz internet, m.in. ich stopniową digitalizację. Jego realizacja otworzy dostęp do wiedzy o historii pałacu, jego zbiorach i ekspozycjach oraz walorach pejzażowo-turystycznych okolicy licznym odbiorcom w kraju i na świecie, również tym, którzy ze względów zdrowotnych bądź finansowych nie mogą osobiście zapoznać się z obiektem.

Na terenie założenia pałacowo-parkowego oraz na ekspozycjach przewidziano udogodnienia dla osób starszych, niepełnosprawnych ruchowo, niedowidzących i niewidomych. Takie propozycje wpisują się w założenia Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu opracowanej przez Komisję Europejską (strategia EUROPA 2020 COM (2010) 2020) i wychodzą naprzeciw wyzwaniom współczesności, takim jak społeczna integracja osób niepełnosprawnych, ułatwienie dostępu do treści kulturowych, cyfryzacja europejskiego dziedzictwa kulturowego i udostępnienie go przyszłym pokoleniom.

Wartość projektu wyniosła 39 261 604,71 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 26 082 185,43 zł.

Więcej o projekcie rewaloryzacji - etap II tutaj

Fotoreportaż z prac zrealizowanych w roku 2013

Fotoreportaż z prac zrealizowanych w roku 2014