Skrzynia malowana - stan przed konserwacją
Skrzynia malowana - stan przed konserwacją, środek.

Formę zamknięcia skrzyni stanowi zamek wpuszczany w ścianę licową, zamykany na klucz. Na wykończenie obiektu składa się listwa licowa którą obwiedzione zostało wieko, dno z kolei wykonano w ten sposób, że listwy nabijano na lekko wystające deski z przodu i z boków. Na ścianie licowej namalowane są dwa ciemne prostokąty, obwiedzione białym paskiem i wypełnione drobnymi czerwonymi kwiatami. Na bokach zakomponowano koliste powierzchnie przy uchwytach.

Przechowywanie w nieodpowiednich warunkach stało się jedną z głównych przyczyn zniszczenia obiektu. Duży wpływ na jego degradację i osłabienie struktury miały również owady żerujące w drewnie. Obiekt przed konserwacją był bardzo zabrudzony, pokryty dużą warstwą kurzu i pyłu. Skrzynia była niekompletna, brakowało części elementów m.in. nie zachowała się oryginalna podstawa, braki listew profilowych w wieku skrzyni i na bokach, brak jednego z dwóch zawiasów. Części metalowe były skorodowane i pokryte rdzą.

Celem przeprowadzonej konserwacji było oczyszczenie obiektu, jego wzmocnienie i rekonstrukcja brakujących elementów. W pierwszej fazie konserwacji z obiektu wstępnie usunięto kurz a następnie poddano go dezynsekcji. Następnie skrzynię oczyszczono z pozostałych zabrudzeń stosując środki powierzchniowo czynne, zachowując szczególną ostrożność w trakcie czyszczenia warstwy malarskiej. Na tym etapie prac oczyszczono z korozji i zabezpieczono również części metalowe. Kolejną fazą działań było wzmocnienie osłabionej po żerowaniu owadów struktury drewna. W tym celu osłabione części obiektu poddano impregnacji roztworem żywicy. Ważnym etapem była rekonstrukcja i uzupełnienie brakujących elementów. Zwieńczeniem prac konserwatorskich i restauratorskich było scalenie kolorystycznie uzupełnionych elementów i zabezpieczenie powierzchni obiektu woskiem.

Autorka prac konserwatorskich: Anna Skowrońska (Pracownia Konserwacji Zabytków Etnograficznych).

Konserwacja skrzyni malowanej

Skrzynia malowana - stan przed konserwacją
Skrzynia malowana - stan przed konserwacją
Skrzynia malowana - stan w trakcie konserwacji
Skrzynia malowana - stan po konserwacji
Skrzynia malowana - stan po konserwacji
Skrzynia malowana - stan po konserwacji