Archiwum

Dział Archiwum gromadzi, przechowuje, opracowuje i udostępnia materiały archiwalne wytworzone w trakcie ponad 150 lat działalności poznańskiego muzeum.

»więcej

Inwentarze

Dział Głównego Inwentaryzatora sprawuje nadzór nad trybem przyjmowania nowych obiektów do zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz ich właściwym zainwentaryzowaniem i ewidencjonowaniem. Prowadzi również okresowe kontrole zgodności zapisów inwentarzowych ze stanem faktycznym posiadanych muzealiów. Dział nadzoruje i ewidencjonuje zewnętrzny ruch muzealiów, związany z wzajemnymi użyczeniami i wypożyczeniami obiektów między Muzeum a innymi instytucjami muzealnymi i wystawienniczymi; opracowuje i archiwizuje towarzyszące użyczeniom dokumenty.

»więcej

Konserwacja

W skład Działu Konserwacji wchodzi osiem pracowni konserwatorskich (Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej, Ram i Pozłotnictwa, Papieru i Skóry, wraz z Introligatornią, Sztuki Użytkowej i Militariów, Instrumentów Muzycznych, Zabytków Etnograficznych, Tkanin) a także Pracownia Badań Technologiczno-Konserwatorskich oraz Dział Profilaktyki Konserwatorskiej. Pracownie zorganizowane są przy poszczególnych oddziałach poznańskiego Muzeum Narodowego, aby bezpośrednią opieką można było otoczyć właściwy zbiór zabytków.

»więcej